Svatky v Asterisku

Pokud pouzivate FreePBX asi se vas to netyka ale pokud potrebuje vyresit stavky vcetne velikonocniho pondeli v dialplanu asterisku, muze se vam nasleduji navod hodit.

Prvne naplnime databazi Asterisku klici s daty:

asterisk -rx ‚database put holiday 0101 1‘
asterisk -rx ‚database put holiday 0501 1‘
asterisk -rx ‚database put holiday 0508 1‘
asterisk -rx ‚database put holiday 0705 1‘
asterisk -rx ‚database put holiday 0706 1‘
asterisk -rx ‚database put holiday 0928 1‘
asterisk -rx ‚database put holiday 1028 1‘
asterisk -rx ‚database put holiday 1117 1‘
asterisk -rx ‚database put holiday 1224 1‘
asterisk -rx ‚database put holiday 1225 1‘
asterisk -rx ‚database put holiday 1226 1‘
asterisk -rx ‚database put holidayeaster 20160328 1‘
asterisk -rx ‚database put holidayeaster 20170417 1‘
asterisk -rx ‚database put holidayeaster 20180402 1‘
asterisk -rx ‚database put holidayeaster 20190422 1‘
asterisk -rx ‚database put holidayeaster 20200413 1‘
asterisk -rx ‚database put holidayeaster 20210405 1‘
asterisk -rx ‚database put holidayeaster 20220418 1‘
asterisk -rx ‚database put holidayeaster 20230410 1‘
asterisk -rx ‚database put holidayeaster 20240401 1‘
asterisk -rx ‚database put holidayeaster 20250421 1‘

 

klic holiday obsahuje ve formatu MMDD mesic a den statniho svatku, klic holidayeaster obsahuje ve formatu YYYYMMDD datum velikonocniho pondeli do roku 2025.

V dialplanu je potom mozne vyuzit data takto:

exten => s,n,Set(ISHOLIDAY=${DB_EXISTS(holiday/${STRFTIME(${EPOCH},,%m%d)})}) ;kontrola zda neni svatek
exten => s,n,GotoIf($["${ISHOLIDAY}" = "1"]?svatek) ;pokud ano, skace na label svatek
exten => s,n,Set(ISEASTER=${DB_EXISTS(holidayeaster/${STRFTIME(${EPOCH},,%y%m%d)})}) ;kontrola velikonocniho pondeli do roku 2025
exten => s,n,GotoIf($["${ISEASTER}" = "1"]?svatek) ;pokud ano, skace na label svatek